חנות

ההשפעה שלנו

תוכניות הCO2 שלנו

תקנון פעילות משפיענים עבור סודהסטרים בעמוד האינסטגרם של המשפיען

15 פברואר 2021

תקנון פעילות משפיענים עבור סודהסטרים בעמוד האינסטגרם של המשפיען

("התקנון")

חברת סודהסטרים ישראל בע"מ מכריזה בזה על עריכת פעילות גולשים בעמוד האינסטגרם של המשפיען בהתאם להוראות התקנון.

חלקים מתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בתקנון ובאתר התחרות מיועד לנשים וגברים כאחד.

1. הגדרות:
.1.1 "אינסטגרם של סודהסטרים" - אתר אינסטגרם של סודהסטרים ישראל עורכת התחרות בקישור

.1.2 "אתר האינטרנט" - קישור לתקנון באתר האינטרנט של עורכת התחרות תקנון-פעילות/sodastream.co.il/blogs/legal

.1.3 "אתר התחרות" עמוד ה-אינסטגרם של המשפיען, כל אחד בנפרד:
https://www.instagram.com/yardenvizel/
https://www.instagram.com/buzaglomaor_11_official
https://www.instagram.com/corringideon/
https://www.instagram.com/tom_aviv/
https://www.instagram.com/noarosin/

.1.4 "הפרס" - עבור כל אתר תחרות של משפיען בנפרד מכשיר הגזה אחד של סודהסטרים מסוג Spirit לרבות שילוח המכשיר למענו של הזוכה בפרס ואשר נמסר על ידי הזוכה לעורכת התחרות באימייל, הודעה פרטית באינסטגרם, הודעת ווטסאפ או שיחה טלפונית.

.1.5 "כתובת הדואר" - כתובת הדואר האלקטרוני של עורכת התחרות: support.sodastream.com

.1.6 "עורכת התחרות" - סודהסטרים ישראל בע"מ ח"פ [510999410];

.1.7 "משפיען" - מאור בוזגלו, קורין גדעון, טום אביב ונעה רוזין (כל משפיען בנפרד).

.1.8 "משתתף": אזרח\ית מדינת ישראל מגיל 18

.1.9 "התחרות" - פעילות גולשים באתר התחרות. מובהר בזאת כי הפעילות לגבי כל משפיען נעשית בנפרד, ותקנון זה יחול על פעילות באתר התחרות של כל משפיען בנפרד.

1.10 "תקופת התחרות": בין התאריכים 22-23.2.2021 עורכת התחרות רשאית לשנות את תקופת התחרות, לקצרה או להאריכה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת. הודעה בדבר שינוי תקופת התחרות תפורסם סמוך למועד השינוי בקישור להלן באתר האינטרנט של עורכת התחרות.

2. לא ישתתפו בתחרות: עורכת התחרות, מנהליה, שותפיה, עובדיה ובני משפחותיהם וכל גוף/ אדם אחר שאינו עונה להגדרת משתתף לעיל, כולם או חלקם.

3. התחרות וההשתתפות בתחרות:
.3.1 ההשתתפות בתחרות אינה כרוכה בתשלום .
.3.2 עצם ההשתתפות בתחרות מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה.
.3.3 בתקופת התחרות יעלו המשתתפים באתר התחרות תגובה בהתאם לתיאור הפעילות בגוף הפוסט ו/או הסטורי,הכוללת טקסט ו/או תמונה ו/או סרטון.
.3.4 כל משתתף רשאי להעלות לאתר התחרות תגובה אחת בלבד. במידה ותועלה יותר מתגובה אחת, תהא עורכת התחרות רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לבחור אחת מבין התגובות שהועלו לאתר התחרות לצורך התחרות.
.3.5 בכפוף להוראות סעיף 3.4 לעיל ,רק התגובות שהועלו ונקלטו בפועל באתר התחרות בתקופת התחרות ביחד עם פרטים מזהים/להתקשרות של המשתתף יוכלו להשתתף בתחרות.

4. הזכייה בתחרות והפרסים
.4.1 בתום תקופת התחרות, יבחר צוות שימונה על-ידי עורכת התחרות את התגובות המוצלחות ביותר לפי שיקול דעתו מבין המשתתפים בתחרות, בהתאם לתיאור הפעילות בגוף הפוסט.

.4.2 המשתתף שתגובותו תדורג ראשונה יזכה בפרס ובתנאי שהוא מקיים את תנאי תקנון זה וחתם על כתב הסכמה בנוסח שייקבע על-ידי עורכת התחרות לפרסום שמו, דבר זכייתו בתחרות ובפרס והתגובה שפרסם בנוגע לפעילות נשוא התחרות בעמוד האינסטגרם של סודהסטרים. למען הסר ספק, הזכייה עשויה להיות מסוקרת, לרבות לצורך קידום מוצרי ושירותי עורכת התחרות, והזכאות לקבלת הפרס מותנית בחתימה על כתבההסכמה הנ"ל.

.4.3 כל משתתף מאשר כי במידה ויזכה, עורכת התחרות תוכל לפרסם את שמו, תוכן תגובתו ותמונת וגם לשימוש עתידי.

.4.4 הפרס אינו ניתן להמחאה ו/או להעברה לאחר, ללא הסכמה מראש ובכתב של עורכת התחרות ו/או מי מטעמה .

.4.5 עורכת התחרות תשלח לכל זוכה הודעה בדבר זכייתו כהודעה פרטית באינטסגרם ותבקש אישורו כאמור בסעיף 4.2 ואת פרטי מענו למשלוח הפרס. ככל שנשלחו על ידי המשתתף פרטי התקשרות ללא השלמת הדרוש כאמור לעיל, עורכת התחרות תשלח במקביל הודעה בדבר הזכייה, בקשה להסכמה כאמור בסעיף 4.2 וובקשה לפרטי מענו של הזוכה למשלוח הפרס - באמצעות הודעת ווטסאפ או דואר אלקטרוני, ו/או תערוך עד 3 ניסיונות ליצור קשר טלפוני עם הזוכה בשעות העבודה הרגילות במהלך 72 שעות, במרווח של שש שעות לפחות בין כל ניסיון יצירת קשר. "יצירת קשר "מהווה קיום שיחה בפועל עם המועמד לזכייה שפרטיו הומצאו לעורכת התחרות. עורכת התחרות לא תשאיר לזוכה הודעה בדבר הזכייה באמצעות אדם אחר, מענה טלפוני וכיוב.

.4.6 לא נוצר קשר עם הזוכה תוך שלושה ימים ממועד הזכייה, תפסל זכייתו ועורכת התחרות ו/או מי מטעמה, יהיו זכאים לפנות למשתתפים אחרים שהשתתפו בפעילות ונבחרו על ידי הצוות לקבלת הפרס וכך הלאה עד לאיתור משתתף העונה על כל תנאי תקנון זה.

.4.7 לעורכת התחרות שמורה הזכות לפסול על -פי שיקול דעתה הבלעדי השתתפות ו/או זכייה בתחרות בגין הפרת תנאי תקנון זה ו/או הפרת כל דין.

.4.8 למען הסר ספק, מלבד כאמור במפורש בתקנון זה מובהר כי עורכת התחרות ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל הוצאה הכרוכה במימוש הפרס ו/או בפקיעת מועד המימוש .

.4.9 לא ניתן לערער על תוצאות התחרות.

.4.10 חבות במס כלשהו, אם תהיה, תחול על הזוכה בפרס. עורכת התחרות תהא רשאית לדרוש מהזוכה את סכום המס שעורכת התחרות נדרשה, על פי דין, לשלמו ו/או לנכותו עקב מתן הפרס לזוכה.

5. ככל שלא ייקלטו נתונים בשל תקלה ברשת האינטרנט ו/או ברשת התקשורת ו/או בשל כל תקלה טכנית אחרת שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלותה התקינה של התחרות בכל אופן שהוא, ו/או כדי למנוע השתתפות בתחרות מבעד מי שמעוניין בכך, לא תהא למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת התחרות ו/או מי2מטעמה. עורכת התחרות ו/או מי מטעמה לא תחוב בכל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם כתוצאה מהשתתפות / אי השתתפות בתחרות ולא תעמוד נגד עורכת התחרות ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין השתתפות/ אי השתתפות בתחרות.

6. עורכת התחרות שומרת על זכותה לפעול על-פי תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאיו מפעם לפעם ו/או להפסיק את התחרות בכל עת, הכול לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל דין. הודעה בדבר שינויים כאמור תפורסם בקישור לתקנון באתר האינטרנט של החברה sodastream.co.il/blogs/legal/. באתר האינסטגרם של סודהסטרים או באתר התחרות סמוך למועד השינוי.

7. על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.

8. למען הסר ספק יובהר כי התחרות נערכת לצרכי משחק גרידא, ולא תחשב כהגרלה כהגדרתה בחוק העונשין, התשל"ז – 1977, היות שהזכייה בתחרות אינה תלויה בגורל או מזל.

9. התחרות ו/או תקנון זה אינם מהווים הצעה מאת עורכת התחרות לציבור בכלל או למשתתף כלשהו, והם אינם אלא הזמנה מטעם עורכת התחרות לכל משתתף להציע לעורכת התחרות את השתתפותו, וזאת באופן ובתנאים המפורטים בתקנון זה.

10. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של התחרות, תגברנה הוראות תקנון זה .

11. במקרה בו יארע אירוע אשר איננו בשליטת עורכת התחרות, לרבות לאור המצב הביטחוני הקיים ו/או העתידי, אשר יצריך לדעת עורכת התחרות את דחיית התחרות - תדחה התחרות לאחר תום האירוע האמור .

12. ניתן לעיין בתקנון זה במשרדי עורכת התחרות או בקישור לתקנון באתר האינטרנט של החברה sodastream.co.il/blogs/legal/.