חנות

ההשפעה שלנו

תוכניות הCO2 שלנו

ביטול עסקה לפי חוק הגנת הצרכן

סודהסטרים פועלת בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן"), בכל הנוגע לביטולה של עסקת מכר מרחוק, החזרת מוצרים וביטול שירותים שהוזמנו. יובהר כי בכל סתירה שבין ההוראות לעיל לבין הוראות הדין, יגברו הוראות הדין. כמו כן, יודגש כי אין באמור כדי לגרוע מזכותה של סודהסטרים או מי מטעמה להיטיב עם הצרכן, ולאפשר את ביטול העסקה בתנאים טובים ונוחים יותר מאלה הקבועים בחוק, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שיהא בהחלטה מסוג זה לחייבה בתנאים אלה.

סודהסטרים תוכל לבטל את העסקה ולהחזיר מוצרים כגון מכשירי סודה, קנקני בריטה, פילטרים, בקבוקי סודהסטרים, צילינדרים וכל ציוד משלים אחר שנמכר באתר. בהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן, לא תתאפשר החזרה של מוצרים פסידים (כדוגמת סירופים), שהחזקתם ומשלוחם מחייבים שמירה קפדנית על תנאים מבוקרים והם עשויים להתקלקל.

בכפוף למפורט לעיל ולהלן, הנך – מבצע ההזמנה (ולא הנמען) רשאי להחזיר כל מוצר שרכשת מהאתר (כאמור, למעט מוצרים פסידים), בטווח של עד 14 יום מיום קבלת המוצר בכתובת הנמען או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה (לפי המאוחר מביניהם) ולקבל זיכוי כספי תמורתו. מבלי לגרוע מן האמור, ביטול של אחת מתוכניות המינויים, הכוללות שירותי החלפה יעשה לפחות שני ימי עסקים, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. הביטול יכול שיתבצע באמצעות כל אחת מהדרכים שלהלן:

  1. שימוש בקישור הייעודי המופיע בדף הראשי של אתר סודהסטרים;
  2. בטלפון 9880*
  3. בדואר רשום לכתובת: עתיר ידע 1, כפר סבא, 4464301
  4. אימייל לכתובת: Customer-Service-IL@sodastream.com

בהודעת הביטול עלייך לפרט את שמך ומספר תעודת הזהות שלך. כמו כן, עלייך להחזיר לסודהסטרים את המוצר שקיבלת בצירוף חשבונית או העתק אישור הזמנה שנשלך אליך בדואר אלקטרוני.

במידה והינך אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, הינך רשאי לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים מיום שהתקבל המוצר בכתובת הנמען ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין הלקוח לסודהסטרים, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. במקרה של בקשה לביטול כאמור, רשאית סודהסטרים לדרוש הצגה של תעודה המוכיחה כי הנך אדם בעל מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש. לאחר החזרת המוצר, תזוכה במחיר ששילמת עבורו בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת הודעת הביטול.

אם ביטול ההזמנה איננו עקב פגם במוצר, אי התאמה בין המוצר או השירות לבין הפרטים שסודהסטרים מסרה לך לגביו, אי אספקת המוצר או השירות במועד שנקבע לכך או כל הפרה אחרת מצד סודהסטרים, תהיה רשאית סודהסטרים לחייב אותך בדמי ביטול בשיעור של 5% מהמחיר, או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבין השניים, כאשר החזרת המוצר תעשה על-ידיך. יובהר כי גם אם ביצעת ביטול הזמנה לפני שהמוצר התקבל בכתובת הנמען, תהיה רשאית סודהסטרים לחייב אותך בתשלום דמי ביטול כאמור.

לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית.