חנות

ההשפעה שלנו

תוכניות הCO2 שלנו

6. אחריות

6.1 אנא עיין במסמכי האחריות הרלוונטיים המצורפים לכל אחד מהמוצרים והצילינדרים

6.2 האחריות עבור צילינדרים תחול רק על צילינדרים אשר ימולאו על-ידי סודהסטרים ונושאים סוגר שסתום של סודהסטרים ובלבד שנעשה בהם שימוש למכשיר מותאם של סודהסטרים בלבד וכי השימוש הינו בהתאם לתנאי השימוש המופיעים על גביהם.

6.3 ככל שבבעלותך מכשיר סודהסטרים קיים מסוג: Power, Crystal, Spirit One Touch, Spirit ,Source, Jet, Genesis, Duo, Art, E-Terra ,Terra תכנית המנויים מזכה אותך באחריות בגין המכשיר גם אם תקופת האחריות הרשמית פקעה. האחריות כאמור תהא בתוקף לאורך כל תקופת תכנית המנויים, ותפקע בסיום תכנית המנויים מכל סיבה שהיא. מובהר, כי במידה ותרכוש חבילה משולבת של החלפת מיכל גז ומכשיר סודהסטרים, תקופת האחריות תחול כל עוד תכנית המנויים תהא בתוקף או למשך שנתיים, המאוחר מביניהם. שים לב כי לא תוכל לממש את האחריות כאמור עבור מכשיר קיים שפגה לו תקופת האחריות המקורית במהלך שלושים (30) הימים הראשונים לתקופת החברות בתכנית.

6.4 ככל שסודהסטרים הפסיקה לשווק את המכשיר הקיים שברשותך, ומאושרת החלפת מכשיר במסגרת האחריות כאמור, אנו מתחייבים להחלפת מכשירך הישן בחדש באותו המדרג אך לא בהכרח באותו הדגם ו/או הצבע.

6.5 בכפוף לכל דין, בשום מקרה סודהסטרים ו/או כל שותף ו/או חברה קשורה של סודהסטרים לא יהיו אחראים לכל נזק עקיף ו/או תוצאתי מכל סוג שהוא, גם אם נזק זה היה ידוע או יכול היה להיות ידוע על-ידי סודהסטרים וניתן לקשרו לתנאי החברות, תנאי השימוש, לתוכנית המנויים, לשירותים, למוצרי סודהסטרים שנרכשו במסגרת תכנית המנויים ו/או לצילינדרים או השימוש שלך בכל אחד מהם. הוראה זו גוברת על כל הוראה או התחייבות אחרת.

6.6 במקרה של סתירה בין התנאים והמידע המסופק על-ידי שירות הלקוחות או האתר, תנאים אלו יגברו ביחס לתכנית המנויים והמסלול הנבחר.

6.7 התנאים, תנאי המסלול הנבחר, תנאי השימוש באתר ותנאי מדיניות הפרטיות, ממצים את כל המוסכם בינך לבין סודהסטרים בקשר עם חברותך בתכנית המנויים.

6.8 בכל שאלה הנוגעת לתכנית המנויים, לאתר, למוצרים או השירותים, הזמנות ובירורים, ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות וההזמנות של סודהסטרים באמצעות קישור לשירות הלקוחות או בטלפון 9880*.