חנות

ההשפעה שלנו

תוכניות הCO2 שלנו

אחריות

סודהסטרים תצא ידי חובתה כלפיך עם מסירת המוצרים שהזמנת לכתובת המשלוח שמסרת בעת ביצוע ההזמנה. במקרה שרכשת מוצרים פגומים, זכותך היחידה היא להחליפם או לקבל את כספך בחזרה, כפי שפורט בתקנון זה. סודהסטרים לא תשא באחריות  לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם בשל איחורים באספקה או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו לך היו פגומים, אלא אם ארעו העיכוב או הפגם  בשל רשלנות מצדה של סודהסטרים. במקרה זה תהיה אחריות סודהסטרים מוגבלת לסכום השווה להזמנתך.

סודהסטרים לא תשא באחריות בגין כל נזק משימוש באתר ו/או מניסיון לשימוש כאמור, לרבות שימוש לצרכי הזמנת מוצרים ו/או שירותים, ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי סודהסטרים ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור. המידע מוצג באתר כפי שהוא (as is) וסודהסטרים ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או כל אחד אחר מטעמה לא יהיו אחראים להתאמת המידע לצרכיך והם אינם אחראים כלפיך בשל אי יכולתך לעשות שימוש במידע מכל סיבה שהיא. אתה תישא באופן בלעדי באחריות לאופן שבו אתה עושה שימוש באתר ובמידע המצוי בו.

סודהסטרים לא תהא אחראית על תוכנו ומהותו של המידע המוצג והמפורסם באתר שמקורו בצדדים שלישיים ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד סודהסטרים בשל כך. אתה מצהיר בזאת כי אתה יודע שהשימוש באתר כרוך בסיכונים רבים, בעקבות הטכנולוגיה ובגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות רשת האינטרנט.