חנות

ההשפעה שלנו

תוכניות הCO2 שלנו

תהליך הרכישה דרך האתר

ככל שהנך מעוניין לרכוש ולהזמין מוצרים ושירותים של סודהסטרים באמצעות האתר עליך להזין פרטים כנדרש בטופס ההרשמה (להלן: "פרטי הרכישה"). רק השדות שיסומנו כך במפורש אינם מחייבים מילוי. עליך למסור פרטים נכונים, מדויקים ומלאים על מנת למנוע ככל שניתן תקלה או עיכוב במשלוח. אתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. סודהסטרים לא יעשו שימוש בפרטיך שלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.

ניתן לשלם באתר רק באמצעות כרטיסי אשראי. ניתן להתחרט ולבטל את ההזמנה ללא כל עלות כל עוד לא אושרה סופית. עם סיום תהליך ההזמנה, תבצע המערכת תהליך של קבלת אישור מחברת כרטיס האשראי לביצוע הרכישה. בהינתן האישור על ידי חברת האשראי הזמנתך תיחשב כניתנת לביצוע (להלן: "אישור סופי").

מבלי לגרוע מהאמור סודהסטרים תהיה רשאית למנוע ממך את הרכישה באתר וכן לבטל רכישות שנעשו, גם אם בעבר הזמנת מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר, באופן זמני או לצמיתות, בכל אחד מהמקרים הבאים, לפי שיקול דעתן הבלעדי:

  1. אם בעת ההרשמה באתר מסרת פרטים כוזבים ו/או שגויים. מובהר בזאת כי הזנת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית וכי סודהסטרים תהיה זכאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי כל דין נגד משתמש אשר יגיש פרטים כוזבים כאמור; לרבות פנייה לערכאות בגין נזקים שנגרמו או שעלולים להיגרם לאתר, לסודהסטרים ו/או למי מטעמן.
  2. אם כרטיס האשראי נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
  3. אם אתה חייב כספים לסודהסטרים או לחברות קשורות ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד לתשלום.
  4. אם יהא חשד ממשי לכך שביצעת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העשויים לפגוע באתר ו/או בסודהסטרים ו/או בצדדים שלישיים (לרבות לקוחות, עובדים וספקים של סודהסטרים).
  5. אם יהא חשד ממשי לכך שעשית שימוש לא חוקי באתר ו/או שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי ו/או במטרה לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד ביצועו של מעשה כאמור.
  6. אם יהא חשד ממשי לכך שהפרת את תנאי השימוש ו/או תנאי כל שירות מקוון אחר המוצע באתר ו/או כל הסכם נוסף בינך לבין סודהסטרים ו ו/או מי מטעמן.
  7. אירעה תקלה טכנית ו/או תקלה באמצעי התקשורת אשר מנעה או הייתה עלולה למנוע רכישה מסוימת.
  8. אם חלה טעות בתיאור המוצרים, שירותים, תנאי השירותים/תנאי ההזמנה, תנאי המכירה ו/או פרטי הרכישה.
  9. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה, טרור, המונעים לדעת סודהסטרים את המשך המכירה, ביצועה, השתתפות בה ו/או מימוש ההזמנה.
הודעה על ביטול, הפסקה או מניעה כאמור תימסר לך וסודהסטרים תקיים את תוצאות הביטול בהתאם לדין.