חנות

ההשפעה שלנו

תוכניות הCO2 שלנו

סיום ההתקשרות

  • לאחר תקופת ביטול עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן וכפי שמפורט בתנאי השימוש, באפשרותך לבטל את חברותך לתכנית מנויים ולקבל החזר מלא, בכל עת לפני שסודהסטרים תפעל לספק לך את חבילת הצילינדרים הראשונה, על ידי מתן הודעה לסודהסטרים באחת מהדרכים הבאות: (א) באמצעות דוא"ל לכתובת support@sodastream.co.il; (ב) בעל פה- באמצעות פניה טלפונית לשירות הלקוחות שלנו בטלפון 9880*; (ג) באמצעות בקשת ביטול באתר https://www.sodastream.co.il/.
  • כמו כן, לאחר אספקת חבילת הצילינדרים הראשונה, באפשרותך לסיים את חברותך בתכנית המנויים בכל עת על ידי מתן הודעה לסודהסטרים באחת מהדרכים הבאות: (א) באמצעות דוא"ל לכתובת support@sodastream.co.il; (ב) בעל פה- באמצעות פניה טלפונית לשירות הלקוחות שלנו בטלפון 9880*; (ג) בדואר רשום לכתובת עתיר ידע 1, כפר סבא במשרדי סודהסטרים ישראל בע"מ; (ד) בהודעה בכתב באמצעות בקשת ביטול באתר https://www.sodastream.co.il/.
  • בכל פניה כאמור תידרש לציין את שמך, מספר ת.ז. ומועד ההרשמה לתכנית המנויים. ביטול החברות בתכנית המנויים ייכנס לתוקף בתוך שלושה ימי עסקים מיום שנמסרה הודעת הסיום כאמור לעיל ואם נמסרה באמצעות דואר רשום – בתוך שישה ימי עסקים מיום מסירתה והכל אם לא נקבת במועד מאוחר יותר בהודעת הביטול.
  • בהתרחשות כל אחד מהאירועים הבאים תהיה רשאית סודהסטרים לסיים את חברותך בתכנית המנויים: (א) במקרה של הפרה של תנאי התכנית על ידך; (ב) ככל שאתה עוסק במשלח יד בלתי חוקי או הונאה של טובין ושירותים; (ג) במקרה בו לא ניתן לחייב את אמצעי התשלום אותו מסרת; (ד) במקרה בו סודהסטרים מפסיקה לספק את השירותים לכלל לקוחותיה ומבטלת את תכנית המנויים לכלל לקוחותיה, ובלבד שסודהסטרים תספק הודעה מראש ובכתב של לפחות שלושים (30) יום על כוונתה לעשות כן.
  • עם סיום החברות בתכנית המנויים מכל סיבה שהיא עליך להשיב לסודהסטרים את כל הצילינדרים שברשותך אשר התקבלו במסגרת תכנית המנויים (חדשים או משומשים) לא יאוחר משלושים (30) ימים לאחר מועד סיום ההתקשרות כאמור. לאחר קבלת ההודעה כאמור ותיאום מועד לביצוע השליחות, יאסוף שליח מטעמנו את הצילינדרים שברשותך. האיסוף יהיה על חשבון סודהסטרים, למעט במקרה בו הסתיימה חברותך בתכנית לאחר תקופת ביטול עסקה, או במקרה בו סודהסטרים תסיים את חברותך בתכנית בהתאם לסעיף ‏4.4 (א) עד (ג) לעיל, שאז האיסוף יהיה על חשבונך. ככל שלא יושבו הצילינדרים החסרים כאמור, אנו נחייב אותך 41 ₪ עבור כל צילינדר חסר (ללא תוכן גז CO2). האמור לעיל לא יחול בקשר עם צילינדרים אשר היו קיימים ברשותך במועד ההרשמה לתכנית המנויים ואותם מסרת לשליח במועד אספקת חבילת הצילינדרים הראשונה.
  • כל זכות אשר הייתה קיימת תחת תכנית המנויים במסלול הנבחר, תפקע בתום תקופת המנוי ולא תיצבר או תתווסף לתכניות מנויים חדשות אליהן תצטרף.
  • ככל שתבחר לסיים את חברותך בתכנית במהלך תקופת מנוי כאמור ולאחר תקופת ביטול עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, או במקרה בו סודהסטרים תסיים את חברותך בתוכנית כמפורט להלן, ובלבד שלא הזמנת חבילת צילינדרים נוספת מעבר לחבילת הצילינדרים הראשונה אשר סופקה לך עם הרשמתך לתכנית וכן לא ניצלת את האחריות המורחבת במסגרת התכנית, אנו נשיב לך את דמי המנוי בגין תקופת המנוי שלא נוצלה. החזר כספי זה יהיה בניכוי עלות מכשיר סודהסטרים ועלות מוצרים נוספים (כגון בקבוקי משקה, סירופים) ככל שסופקו במסגרת המסלול הנבחר.
  • במידה וסופק מכשיר סודהסטרים ו/או מוצרי סודהסטרים נוספים במסגרת המסלול הנבחר, עם הסיום המוקדם של התכנית כאמור תחויב ו/או ינוכה מסכום החזר, ככל שקמה לך זכאות להחזר בהתאם לסעיף ‏4.7 לעיל, מחירם המלא (בשונה ממחיר המבצע) של כל המוצרים שסופקו כאמור, על פי המחירון לצרכן של סודהסטרים, כפי שיהיה בתוקף באותה עת. למרות האמור, מכשיר סודהסטרים אשר סופק לך במסגרת תכנית המנויים לא יושב לסודהסטרים וייחשב כמכשיר שנרכש על ידך כנגד התחייבות לתשלום הפרש העלות.
  • במקרה של חיוב, סודהסטרים תחייב את אמצעי התשלום שמסרת בגובה ההפרש בין הסכומים ששולמו על ידך על למועד סיום התכנית לבין הסכום המלא שעליך לשלם עבור המוצרים שסופקו במסגרת תכנית המנויים ("דמי ביטול") או צילינדרים חסרים.
  • החיוב עבור צילינדרים חסרים ו/או דמי ביטול ו/או עבור כל תשלום אחר אותו תחוב לסודהסטרים במועד סיום ההתקשרות יבוצע על ידי סודהסטרים בתום שישים (60) יום מתום תקופת התכנית. סודהסטרים תשלח הודעה בכתב אודות החיוב כאמור.