חנות

ההשפעה שלנו

תוכניות הCO2 שלנו

הפרה ושיפוי

מבלי לגרוע מהוראות כל דין ותנאי שימוש אלו, אתה מחויב לשפות את סודהסטרים, עובדיה, מנהליה, או מי מטעמה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, כספי או לא כספי, לרבות כל הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, שייגרמו למי מהם (לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט), עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או פעולה אותה ביצעת בקשר עם האתר בניגוד להוראות הדין הרלוונטי.

בנוסף, תפצה ו/או תשפה את סודהסטרים, עובדיה, מנהליה, או מי מטעמה, בגין כל טענה, תביעה, דרישה, שתועלה כנגדה על ידי צד שלישי, כתוצאה משימוש שלך באתר או בכל הקשור בו.