חנות

ההשפעה שלנו

תוכניות הCO2 שלנו

תקנון תחרות "שמירה על הסביבה"

תקנון תחרות "שמירה על הסביבה"

1. הגדרות 

"התחרות"

פעילות נושאת פרסים, שתיערך בהתאם להוראות תקנון זה.

"תקופת התחרות"

התחרות תתקיים בין התאריכים 1.5.2022 עד ל-31.8.2022..

"התקנון"

תקנון זה.

"החברה" / "סודהסטרים"

סודהסטרים ישראל בע"מ, ח.פ 510999410

"משתתף"

כל אדם פרטי, בעל מכשיר הגזה מסוג TERRA בלבד, אשר מילא אחר הוראות התחרות כאמור בתקנון זה במסגרת רישום מכשיר ה-TERRA שברשותו בעמוד הרישום (כהגדרתו להלן).

למען הסר ספק מובהר כי תאגידים ו/או קבוצות ו/או התארגנויות ו/או כל גוף שאיננו אדם פרטי אינם רשאים להשתתף בתחרות זו.

"משתתף לא זכאי"

כל מי שמתקיים לגביו האמור להלן אינו רשאי להשתתף בתחרות:

  1.החברה וכל חברה קשורה לה.
  2.מנהליה, עובדיה ובני משפחותיהם של החברה או חברות קשורות לחברה.

"פרטי המשתתף"

פרטים אישיים של המבקש להשתתף בתחרות ואשר כוללים, בין היתר: (1) שם מלא; (2) מספר טלפון; (3) כתובת דואר אלקטרוני;

"אתר האינטרנט של החברה"

www.sodastream.co.il

"עמוד הרישום"

עמוד רישום ייעודי למכשיר ה-TERRA לצורך הרחבת האחריות והשתתפות בתחרות. גישה לעמוד בלינק:https://www.sodastream.com/31 או באמצעות סריקת קוד QR המופיע על גבי עלון המצורף למכשיר ברשתות שיווק נבחרות.

"תכנית גז שנתית"

תכנית המקנה ללקוחות סודהסטרים שמונה (8) מילויים בלבד למיכלי גז למימוש במשך שנה בהתאם לתנאי התכנית המפורסמים באתר האינטרנט של החברה.

"הפרס" / "הפרסים"

תכנית גז שנתית

"משתתף זוכה"

משתתף אשר זכה בפרס במסגרת התחרות בכפוף להוראות התקנון.


2. פרשנות
     2.1 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.

     2.2 כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד – אף רבים במשמע, ולהיפך וכל האמור במין זכר – אף מין נקבה במשמע ולהיפך, והכל למעט אם הקשר הדברים או תכנם מחייב פרשנות אחרת.

     2.3 חלוקת תקנון לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים אלו, נעשו מטעמי נוחות בלבד, ואין להשתמש בהם לשם פרשנות התקנון.
3. כללי התחרות
     3.1 על משתתף המעוניין להשתתף בתחרות, להיכנס לעמוד הרישום כהגדרתו לעיל, לבצע רישום למכשיר ה-TERRA שברשותו על-פי ההנחיות המופיעות בעמוד הרישום ולפרט במקום המיועד לכך כיצד הוא מסייע לשמירה על הסביבה. .


     3.2 פרטי המשתתף שמחייבים את החברה הם אלה שייקלטו במערכת. האחריות לתקינות ונכונות הפרטים שנמסרו על-ידי המשתתף, חלה על המשתתף בלבד.


     3.3 החברה לא תהא אחראית במקרה של תקלה טכנית במסגרתה לא יהיה ניתן לבצע את הפעולות האמורות בסעיף 3.1 לעיל ולא תהיה למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לתקלות כאמור ולאי יכולתם להשתתף בתחרות.


     3.4 השתתפות בתחרות ורישום פרטי המשתתף מהווים הסכמה אוטומטית ומפורשת, לרבות על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982, כי החברה רשאית לשמור במאגריה את הפרטים שנמסרו על-ידו, לשם ביצוע פעולות, לרבות משלוח דברי פרסומת. .


     3.5 בחירת המשתתפים הזוכים תיערך בסיום תקופת התחרות ועד ליום 30.9.2022 , במשרדי החברה על-ידי נציגים מטעמה.


     3.6 נציגי החברה ייבחרו עד ארבעה (4) זוכים מתוך כלל המשתתפים, אשר לפי שיקול דעתם הבלעדי של נציגי החברה מילאו את הוראות התחרות כאמור באופן המקורי ביותר ו/או שהשפעתם על איכות הסביבה היא המשמעותית ביותר, והכל בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של נציגי החברה.


     3.7 תוצאות התחרות תהיינה סופיות ומוחלטות, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ונציגיה ולא תישמע כל טענה בעניין זה.


     3.8 הפרס אינו ניתן להחלפה או להמרה ולא יינתן עודף או זיכוי בגין שימוש חלקי.


     3.9 ככל ולמשתתף זוכה קיימת תכנית גז פעילה עם החברה אשר טרם הסתיימה ו/או מומשה במלואה, המשתתף יהיה זכאי לממש את הפרס רק בסיום תכנית הגז הפעילה כאמור.


4. תוצאות התחרות, הפרס ואופן מימושו

    4.1 בתום תקופת התחרות החברה תודיע למשתתפים הזוכים אודות זכייתם באמצעות הודעת דואר אלקטרוני ו/או שיחת טלפון, בהתאם לפרטי המשתתף אשר הוזנו על-ידי המשתתפים בעת הרישום לתחרות.


    4.2 יצוין כי החברה שומרת לעצמה הזכות לדרוש מהמשתתפים הזוכים להציג תעודה מזהה רשמית ו/או הוכחה כי בבעלותם מכשיר TERRA, כתנאי למימוש הפרס.


    4.3 החברה עשויה לפרסם את שמות שמות הזוכים (לרבות פעילותם למען איכות הסביבה) בחשבונות החברה ברשתות החברתיות ובפלטפורמות נוספות, לרבות אך לא רק, פייסבוק, אינסטגרם וטיק טוק וכן באתר החברה ובניוזלטר בדיוור ישיר, בכפוף להוראות הדין. רישום לתחרות מהווה הסכמה לפרסום שמו של המשתתף כאמור.


    4.4 באחריותו הבלעדית של המשתתף הזוכה ליצור קשר עם החברה, בדרכים אשר תצויינה בהודעה הפרטית אשר תישלח אליו לאחר זכייתו, זאת לצורך מימוש וקבלת הפרס.


    4.5 מימוש הפרס ייעשה בתוך 30 ימים ממועד הכרזת הזוכים והחברה לא תהא אחראית כלפי משתתף זוכה אשר לא יצר קשר בהתאם.


    4.6 היה ותבוטל זכייתו של משתתף זוכה בשל אחת או יותר מהסיבות הבאות, זו תועבר למשתתף אחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. מובהר כי ביטול של זכייתו של משתתף תהא על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה והמשתתף מוותר בזאת ויתור סופי ומוחלט על כל טענה בגין הביטול כאמור.

    הסיבות בגינן, בין היתר, תהא רשאית החברה לבטל את זכייתו של משתתף, לפי שיקול דעתה הבלעדי:


     1. פרטי המשתתף כפי שהוזנו בעת הרישום לתחרות אינם ברורים ולא ניתן לבררם באופן סביר.

     2. המשתתף לא אותר במשך 30 ימים ממועד קבלת ההחלטה בדבר תוצאות התחרות או מועד שליחת ההודעה על זכייתו של המשתתף כאמור בתקנון, המאוחר מביניהם.

     3. המשתתף השיג את זכאותו לפרס ו/או השתתפותו בתחרות בדרכי רמיה.

     4. המשתתף ויתר על זכייתו.

     5. ככל שהתבקש לעשות כן, המשתתף לא הציג תעודה מזהה רשמית לצורך אימות פרטי המשתתף כפי שהוזנו בעת הרישום לתחרות ו/או הוכחה כי בבעלותו מכשיר TERRA.

     6. המשתתף כבר זכה פעם אחת בפרס במסגרת התחרות.

     7. החברה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, קבעה כי חלה סיבה מהותית למניעת מתן הזכייה למשתתף הזוכה.

     8. המשתתף הפר הוראה מהוראות התקנון.

    9. התברר כי המשתתף הינו משתתף לא זכאי כהגדרתו בתקנון זה.


    4.7 לא חולקו הפרסים, כולם או חלקם, מסיבה כלשהי, החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליט בדבר גורל הפרסים לפי שיקול דעתה הבלעדי.


   4.8 החברה לא תהא אחראית בשום אופן בגין זיהוי שגוי של הזוכה או הטוען לזכייה, ולא תשמע כל טענה כי הפרס נמסר לאדם שאינו זכה במקום למשתתף זוכה.


   4.9 כל חבות מס בגין זכייה בפרס, ככל שקיימת, תחול על המשתתף.
  5. כללי
     5.1 בכפוף לכל דין, החברה על-פי שיקול דעתה הבלעדי רשאית להאריך, לקצר או לשנות את תקופת התחרות, להוסיף זוכים, להוסיף פרסים או לשנותם, לשנות את מועד בחירת הזוכים וכן לבטל את התחרות ו/או לבצע כל פעולה אחרת בקשר עם הפעילות השיווקית של התחרות ובלבד שתודיע על השינויים כאמור בכל דרך סבירה.


     5.2 ההשתתפות בתחרות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף. בהשתתפותו בתחרות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף כי הוא קרא את התקנון והינו מקבל עליו את הוראותיו במלואן.


     5.3 למשתתפים ולכל מי מטעמם לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה מכל סוג ומין שהוא בקשר עם התחרות, הפרס, התקנון ו/או לכל עניין אחר הכרוך בהם ובעצם השתתפותו פוטר המשתתף את החברה, עובדיה או מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין או בעקיפין לתחרות ו/או לפרס. החברה וכל מי מטעמה, לא תהא אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למי מהמשתתפים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין בתחרות, ניהולה, תוצאותיה והפרס שיוענק במסגרתה.


     5.4 כל זכויות הקניין הרוחני בתחרות ובפרסומים הקשורים לתחרות, לרבות סימני מסחר, זכויות יוצרים, פטנטים ועיצובים, הינם רכושה הבלעדי של החברה.


     5.5 עותק מתקנון התחרות יימצא באתר האינטרנט של החברה.


   סודהסטרים ישראל בע"מ