חנות

ההשפעה שלנו

תוכניות הCO2 שלנו

תקנון תחרות "מומחים לסודה"

1. הגדרות:

"התחרות" - פעילות נושאת פרסים, שתיערך בהתאם להוראות תקנון זה.


"תקופת התחרות" - התחרות תתקיים בין התאריכים 23.3.22 עד ל3.4.22.


"התקנון" - תקנון זה.


"החברה" / "סודהסטרים" - סודהסטרים ישראל בע"מ, ח.פ 510999410


"משתתף" - כל אדם פרטי אשר מילא אחר הוראות התחרות כאמור בתקנון זה.

למען הסר ספק מובהר כי תאגידים ו/או קבוצות ו/או התארגנויות ו/או כל גוף שאיננו אדם פרטי אינם רשאים להשתתף בתחרות זו.


"משתתף לא זכאי" - כל מי שמתקיים לגביו האמור להלן אינו רשאי להשתתף בתחרות:

1. החברה וכל חברה קשורה לה.

2. מנהליה, עובדיה ובני משפחותיהם של החברה או חברות קשורות לחברה.


"אתר האינטרנט של החברה" - www.sodastream.co.il


"הפרס" / "הפרסים" - מכשיר הגזה מדגם Spirit בשווי 199 ש"ח. סה"כ ינתנו 2 מכשירים, מכשיר אחד ללקוח.


"משתתף זוכה" - משתתף אשר זכה בפרס במסגרת התחרות בכפוף להוראות התקנון.


2. פרשנות

2.1 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.

2.2 כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד – אף רבים במשמע, ולהיפך וכל האמור במין זכר – אף מין נקבה במשמע ולהיפך, והכל למעט אם הקשר הדברים או תכנם מחייב פרשנות אחרת.

2.3 חלוקת תקנון לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים אלו, נעשו מטעמי נוחות בלבד, ואין להשתמש בהם לשם פרשנות התקנון.


3. כללי התחרות

3.1 על משתתף המעוניין להשתתף בתחרות לצלם עצמו עם כוס סודה, להעלות את התמונה לפרופיל האינסטגרם שלו עם התיוג SODASTREAMLOVER# ולכתוב מה הופך אותו לדעתו למומחה סודה.

3.2 החברה לא תהא אחראית במקרה של תקלה טכנית במסגרתה לא יהיה ניתן לבצע את הפעולות האמורות בסעיף 3.1 לעיל ולא תהיה למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לתקלות כאמור ולאי יכולתם להשתתף בתחרות.

3.3 בחירת המשתתפים הזוכים תיערך ביום ה-4.4, במשרדי החברה על-ידי נציגים מטעמה.

3.4 נציגי החברה ייבחרו שני (2) זוכים מתוך כלל המשתתפים, אשר לפי שיקול דעתם הבלעדי של נציגי החברה מילאו את הוראות התחרות כאמור באופן המקורי ביותר.

3.5 תוצאות התחרות תהיינה סופיות ומוחלטות, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ונציגיה ולא תישמע כל טענה בעניין זה.

3.6 הפרס אינו ניתן להחלפה או להמרה.


4. תוצאות התחרות, הפרס ואופן מימושו

4.1 בתום תקופת התחרות תפרסם החברה את שמות הזוכים בחשבון האינסטגרם של החברה ובאמצעות הודעה פרטית בפלטפורמת אינסטגרם למשתתפים הזוכים. בנוסף, החברה תהא רשאית לפרסם את שמות הזוכים והפוסט הזוכה (לרבות התמונה שהועלתה על-ידי המשתתף הזוכה) בחשבונות החברה ברשתות החברתיות ובפלטפורמות נוספות, לרבות אך לא רק, פייסבוק, אינסטגרם וטיק טוק וכן באתר החברה ובניוזלטר בדיוור ישיר, בכפוף להוראות הדין.

4.2 באחריותו הבלעדית של המשתתף הזוכה ליצור קשר עם החברה, בדרכים אשר תצויינה בהודעה הפרטית אשר תישלח אליו לאחר זכייתו, זאת לצורך מימוש וקבלת הפרס.

4.3 מימוש הפרס ייעשה בתוך 30 ימים ממועד הכרזת הזוכים והחברה לא תהא אחראית כלפי משתתף זוכה אשר לא יצר קשר בהתאם.

4.4 היה ותבוטל זכייתו של משתתף זוכה בשל אחת או יותר מהסיבות הבאות, זו תועבר למשתתף אחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. מובהר כי ביטול של זכייתו של משתתף תהא על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה והמשתתף מוותר בזאת ויתור סופי ומוחלט על כל טענה בגין הביטול כאמור.

הסיבות בגינן, בין היתר, תהא רשאית החברה לבטל את זכייתו של משתתף, לפי שיקול דעתה הבלעדי:

1. המשתתף לא יצר קשר עם החברה במשך 30 ימים ממועד פרסום תוצאות התחרות.

2. המשתתף השיג את זכאותו לפרס ו/או השתתפותו בתחרות בדרכי רמיה

3. המשתתף ויתר על זכייתו.

4. המשתתף כבר זכה פעם אחת בפרס במסגרת התחרות.

5. החברה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, קבעה כי חלה סיבה מהותית למניעת מתן הזכייה למשתתף הזוכה.

6. המשתתף הפר הוראה מהוראות התקנון.

7. התברר כי המשתתף הינו משתתף לא זכאי כהגדרתו בתקנון זה.


4.5 לא חולקו הפרסים, כולם או חלקם, מסיבה כלשהי, החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליט בדבר גורל הפרסים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

4.6 החברה לא תהא אחראית בשום אופן בגין זיהוי שגוי של הזוכה או הטוען לזכייה, ולא תשמע כל טענה כי הפרס נמסר לאדם שאינו זכה במקום למשתתף זוכה.

4.7 כל חבות מס בגין זכייה בפרס, ככל שקיימת, תחול על המשתתף.

4.8 על הזוכה לספק כתובת מייל, טלפון וכתובת אספקה על מנת לקבל את הפרס.


כללי

5.1 בכפוף לכל דין, החברה על-פי שיקול דעתה הבלעדי רשאית להאריך, לקצר או לשנות את תקופת התחרות, להוסיף זוכים, להוסיף פרסים או לשנותם, לשנות את מועד בחירת הזוכים וכן לבטל את התחרות ו/או לבצע כל פעולה אחרת בקשר עם הפעילות השיווקית של התחרות ובלבד שתודיע על השינויים כאמור בכל דרך סבירה.

5.2 ההשתתפות בתחרות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף. בהשתתפותו בתחרות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף כי הוא קרא את התקנון והינו מקבל עליו את הוראותיו במלואן.

5.3 למשתתפים ולכל מי מטעמם לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה מכל סוג ומין שהוא בקשר עם התחרות, הפרס, התקנון ו/או לכל עניין אחר הכרוך בהם ובעצם השתתפותו פוטר המשתתף את החברה, עובדיה או מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין או בעקיפין לתחרות ו/או לפרס. החברה וכל מי מטעמה, לא תהא אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למי מהמשתתפים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין בתחרות, ניהולה, תוצאותיה והפרס שיוענק במסגרתה.

5.4 כל זכויות הקניין הרוחני בתחרות ובפרסומים הקשורים לתחרות, לרבות סימני מסחר, זכויות יוצרים, פטנטים ועיצובים, הינם רכושה הבלעדי של החברה.

5.5 עותק מתקנון התחרות יימצא באתר האינטרנט של החברה


סודהסטרים ישראל בע"מ