חנות

ההשפעה שלנו

תוכניות הCO2 שלנו

תקנון הגרלה"הגרלת תכנית הגז השנתית של סודהסטרים"

תקנון הגרלה"הגרלת תכנית הגז השנתית של סודהסטרים"

1. הגדרות 

ההגרלה

הגרלה נושאת פרסים, שתיערך בהתאם להוראות תקנון זה ובהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977.

"מועד ההגרלה"

ההגרלה תתקיים ביום 16.11.21 בין השעות 10:00-12:00 במשרדי עורכת ההגרלה בכפר סבא. 

"ההיתר הכללי"

היתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977, אשר פורסם בכתובת: https://www.gov.il/he/departments/policies/lotteries_permission ביום 5.9.2018.

"התקנון"

תקנון זה.

"עורכת ההגרלה" / "סודהסטרים"

סודהסטרים ישראל בע"מ, ח.פ 51-099941-0

"משתתף"

כל מי שמתקיים לגביו כל האמור להלן רשאי להשתתף בהגרלה: 

  1.כל אדם פרטי בגיר הכשיר לפעולות משפטיות, כהגדרת מונחים אלו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 אשר פעל בהתאם להוראות ולהנחיות כאמור בתקנון זה.
  2.כל אדם אשר מילא את פרטיו המלאים והמדוייקים באמצעות טופס מקוון ייעודי בעמוד הרישום להגרלה המקושר לאתר האינטרנט של עורכת ההגרלה, במהלך תקופת ההגרלה בלבד ונתן את אישורו לקבלת דיוור מעורכת ההגרלה.

למען הסר ספק מובהר כי תאגידים ו/או קבוצות ו/או התארגנויות ו/או כל גוף שאיננו אדם פרטי אינם רשאים להשתתף בהגרלה זו. 

"משתתף לא זכאי"

כל מי שמתקיים לגביו האמור להלן אינו רשאי להשתתף בהגרלה:

1. עורכת ההגרלה וכל חברה קשורה של עורכת ההגרלה.
2. המפקח.
3.עוזר לעורכת ההגרלה (כהגדרת מונח זה בהיתר הכללי).
4.מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם של האמורים בס"ק א-ג לעיל.

"פרטי המשתתף"

פרטים אישיים של המבקש להשתתף בהגרלה ואשר כוללים, בין היתר: (1) שם מלא; (2) מספר טלפון; (3) כתובת דואר אלקטרוני; (4) סוג המכשיר בבעלות המשתתף; (5) מקום רכישת המכשיר.

"אתר האינטרנט של עורכת ההגרלה"

www.sodastream.co.il

"תקופת ההגרלה"

12.10.2021 עד 2.11.2021 (כולל)

"תכנית גז שנתית"

תכנית המקנה ללקוחות סודהסטרים שמונה (8) מילויים בלבד למיכלי גז למימוש במשך שנה בהתאם לתנאי התכנית המפורסמים באתר האינטרנט של עורכת ההגרלה.

"הפרס" / "הפרסים"

תכנית גז שנתית.

"משתתף זוכה"

משתתף אשר זכה בפרס במסגרת ההגרלה בכפוף להוראות התקנון.

"המפקח"

עו"ד אליהו פרנקל, מרחוב עתיר ידע 1 כפר סבא. 


2.פרשנות 
     2.1 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים כלשהם בדבר ההגרלה, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.

     2.2 כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד – אף רבים במשמע, ולהיפך וכל האמור במין זכר – אף מין נקבה במשמע ולהיפך, והכל למעט אם הקשר הדברים או תכנם מחייב פרשנות אחרת.

     2.3 חלוקת תקנון לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים אלו, נעשו מטעמי נוחות בלבד, ואין להשתמש בהם לשם פרשנות התקנון.
3.כללי ההגרלה 
    3.1 על משתתף המעוניין להשתתף בהגרלה למלא את פרטי המשתתף המלאים והמדוייקים בעמוד ההגרלה באתר האינטרנט של עורכת ההגרלה ובמהלך תקופת ההגרלה בלבד. מובהר כי לא חלה חובה חוקית למסור את פרטי המשתתף כאמור והמבקש להשתתף בהגרלה מוסר את פרטיו מרצונו ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

    3.2 פרטי המשתתף שמחייבים את עורכת ההגרלה הם אלה שייקלטו במערכת. האחריות לתקינות ונכונות הפרטים שנמסרו על-ידי המשתתף, חלה על המשתתף בלבד. 

    3.3 עורכת ההגרלה לא תהיה אחראית במקרה של תקלה טכנית במסגרתה הנתונים נקלטו במערכת באופן חלקי, שגוי או שלא נקלטו כלל.

    3.4 כל משתתף רשאי להשתתף בהגרלה פעם אחת בלבד במהלך תקופת ההגרלה. מובהר כי מספרי טלפון זהים ו/או כתובות דואר אלקטרוני זהות אשר יירשמו להגרלה כמשתתפים שונים, יאוחדו לכדי משתתף אחד הזכאי להשתתף בהגרלה.

    3.5 השתתפות בהגרלה ורישום פרטי המשתתף מהווים הסכמה אוטומטית ומפורשת, לרבות על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982, כי עורכת ההגרלה רשאית לשמור במאגריה את הפרטים שנמסרו על-ידו, לשם ביצוע פעולות, לרבות משלוח דברי פרסומת.

    3.6 בחירת המשתתפים הזוכים תיערך ביום ה-16.11.21 בין השעות 12:00-10:00, במשרדי עורכת ההגרלה ובנוכחות המפקח או מי שהמפקח מינה מטעמו. 

    3.7 בהגרלה יוגרלו באופן אקראי בין חמישה (5) לעשרים וחמישה (25) משתתפים על-ידי תוכנת מחשב מתוך רשימת המשתתפים בהגרלה. חמשת (5) המשתתפים הראשונים שיוגרלו יזכו בפרס (משתתפים זוכים). המשתתפים האחרים שהוגרלו ואינם בין חמשת הראשונים כאמור, ישמשו כעתודה, לפי סדר העלאתם בגורל, זאת למקרה ובו משתתף אשר נבחר כזוכה לא יהא זכאי לקבלת הפרס ו/או ייפסל כאמור בתקנון זה.

    3.8 תוצאות ההגרלה תהיינה סופיות ומוחלטות, ולא תישמע כל טענה בעניין זה. 

    3.9 בתום ההגרלה ייערך פרוטוקול המפרט את מהלך ההגרלה, שמות הנוכחים ושמות המשתתפים ששמם עלה בגורל. הפרוטוקול ייחתם על-ידי המפקח ונציגי עורכת ההגרלה. 

    3.10 הפרס אינו ניתן להחלפה או להמרה ולא יינתן עודף או זיכוי בגין שימוש חלקי. 

    3.11 ככל ולמשתתף זוכה קיימת תכנית גז פעילה עם עורכת ההגרלה אשר טרם הסתיימה ו/או מומשה במלואה, המשתתף יהיה זכאי לממש את הפרס רק בסיום תכנית הגז הפעילה כאמור. 
4.תוצאות ההגרלה, הפרס ואופן מימושו


   4.1 עורכת ההגרלה אינה נושאת באחריות מכל סוג שהוא לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר ייגרם למשתתף ו/או לצד שלישי כתוצאה מהשתתפות בהגרלה. כל האחריות כאמור הינה על המשתתף, ולא תישמע כל טענה ו/או דרישה בעניין זה. 

   4.2 בתום תקופת ההגרלה תפרסם עורכת ההגרלה את שמות הזוכים כנדרש על-פי הוראות הדין. פרסום תוצאות ההגרלה יבוצע בתוך זמן סביר לאחר בחירת הזוכים באתר עורכת ההגרלה. 

   4.3 ההודעה למשתתף זוכה בדבר זכייתו בפרס תהיה באמצעות שיחת טלפון ו/או הודעת דואר אלקטרוני, בהתאם לפרטי המשתתף אשר הוזנו על-ידי המשתתפים בעת הרישום להגרלה. 

   4.4 יצוין כי טרם קבלת הפרס, המשתתפים הזוכים יתבקשו להציג תעודה מזהה רשמית בפני נציגי עורכת ההגרלה לצורך אימות פרטי המשתתף ובחינת זכאותו כפי שהוזנו בעת הרישום להגרלה. 

   4.5היה ותבוטל זכייתו של משתתף שעלה בגורל בשל אחת או יותר מהסיבות הבאות, זו תועבר למשתתף שעלה בגורל כעתודה, לפי סדר העלאתם של המשתתפים בגורל כאמור בתקנון. מובהר כי ביטול של זכייתו של משתתף תהא על-פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת ההגרלה והמשתתף מוותר בזאת ויתור סופי ומוחלט על כל טענה בגין הביטול כאמור. 

הסיבות בגינן, בין היתר, תהא רשאית עורכת ההגרלה לבטל את זכייתו של משתתף, לפי שיקול דעתה הבלעדי:


  1. פרטי המשתתף כפי שהוזנו בעת הרישום להגרלה אינם ברורים ולא ניתן לבררם באופן סביר. 
  2. המשתתף לא אותר במשך 30 ימים ממועד פרסום תוצאות ההגרלה או מועד שליחת ההודעה על זכייתו של המשתתף כאמור בתקנון, המאוחר מביניהם.
  3. המשתתף השיג את זכאותו לפרס ו/או השתתפותו בהגרלה בדרכי רמיה.
  4. המשתתף ויתר על זכייתו.
  5. המשתתף לא הציג תעודה מזהה רשמית לצורך אימות פרטי המשתתף כפי שהוזנו בעת הרישום להגרלה.
  6. המשתתף כבר זכה פעם אחת בפרס במסגרת ההגרלה. 
  7. המפקח, על-פי שיקול דעתו הבלעדי, קבע כי חלה סיבה מהותית למניעת מתן הזכייה למשתתף שעלה בגורל, בהתאם להוראות תקנון זה.
  8. המשתתף הפר הוראה מהוראות התקנון.
  9. התברר כי המשתתף הינו משתתף לא זכאי כהגדרתו בתקנון זה.


  4.6 לא חולקו הפרסים, כולם או חלקם, מסיבה כלשהי, עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות להחליט בדבר גורל הפרסים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  4.7 עורכת ההגרלה לא תהא אחראית בשום אופן בגין זיהוי שגוי של הזוכה או הטוען לזכייה, ולא תשמע כל טענה כי הפרס נמסר לאדם שאינו זכה במקום למשתתף זוכה.

  4.8 כל חבות מס בגין זכייה בפרס, ככל שקיימת, תחול על המשתתף.
5. כללי 

   5.1 בכפוף לכל דין, עורכת ההגרלה על-פי שיקול דעתה הבלעדי רשאית להאריך, לקצר או לשנות את תקופת ההגרלה, להוסיף זוכים, להוסיף פרסים או לשנותם, לשנות את מועד בחירת הזוכים וכן לבטל את ההגרלה ו/או לבצע כל פעולה אחרת בקשר עם הפעילות השיווקית של ההגרלה ובלבד שתודיע על השינויים כאמור בכל דרך סבירה.

   5.2 ההשתתפות בהגרלה הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף. בהשתתפותו בהגרלה מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף כי הוא קרא את התקנון והינו מקבל עליו את הוראותן במלואן. 

   5.3 למשתתפים ולכל מי מטעמם לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה מכל סוג ומין שהוא בקשר עם ההגרלה, הפרס, התקנון ו/או לכל עניין אחר הכרוך בהם ובעצם השתתפותו פוטר המשתתף את עורכת ההגרלה, המפקח, עובדיהם או מי מטעמם מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין או בעקיפין להגרלה ו/או לפרס. עורכת ההגרלה, המפקח וכל מי מטעמם, לא יהיו אחראים לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למי מהמשתתפים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין בהגרלה, ניהולה, תוצאותיה והפרס שיוענק במסגרתה.

   5.4 כל זכויות הקניין הרוחני בהגרלה ובפרסומים הקשורים להגרלה, לרבות סימני מסחר, זכויות יוצרים, פטנטים ועיצובים, הינם רכושה הבלעדי של עורכת ההגרלה. 

   5.5 ההגרלה נערכת בהתאם להוראות ההיתר הכללי.

   5.6 החלטת המפקח בכל הקשור בהגרלה ובזכייה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת המפקח.

   5.7עותק מתקנון ההגרלה יימצא במשרדי עורכת ההגרלה ובאתר האינטרנט של עורכת ההגרלה.


סודהסטרים ישראל בע"מ