חנות

ההשפעה שלנו

תוכניות הCO2 שלנו

כללי

תנאי השימוש שלהלן מפרטים את תנאי תכנית המנויים סודהסטרים ("תכנית המנויים" ו "התנאים" או ״התכנית״ בהתאמה) של סודהסטרים ישראל בע"מ ("סודהסטרים" או "החברה", בהתאמה).  

יש לקרוא את תנאים אלו בקפידה שכן יהוו הסכם מחייב בינך לבין סודהסטרים בכל הקשור עם הרשמתך לתכנית המנויים במהלך תקופת החברות.

 

תנאים אלו יחד עם תנאי השימוש של האתר ותנאי מדיניות הפרטיות של סודהסטרים מהווים חלק בלתי נפרד מתכנית המנויים. למונחים אשר לא מוגדרים באופן מפורש בתנאים אלו תהא המשמעות הנתונה להם בתנאי השימוש באתר החברה.

 

האמור בלשון זכר גם לשון נקבה במשמע ולהפך, האמור בלשון יחיד גם לשון רבים במשמע ולהפך.

האחריות הבלעדית והמלאה להכרת התנאים ולשימוש באתר ובשירות חלה בכל עת עלייך בלבד.

 

סודהסטרים ראשית לערוך שינויים בתנאים אלה מעת לעת כתוצאה מ: (א) שינוי בשיטת תשלום; (ב) שינוי בתהליכי אספקה; (ג) שינויים ו/או עדכונים חקיקתיים או רגולטוריים; (ד) שינוי בתנאים המסחריים של מסלול נבחר (לדוגמא: שינוי מספר הצילינדרים בתוכנית); (ה) הבהרות ותיקונים טכניים ו/או טעות שנתגלתה. סודהסטרים מספקת את השירותים באופן רציף ואין באפשרותה לחזות שינויים עתידיים, לפיכך ייתכן ויהיו סיבות נוספות בגינן נאלץ לעדכן את התנאים. למעט שינויים מהסוגים המפורטים לעיל, כל תיקון נוסף לתנאים ייעשה בהסכמה. ככל ולא תסכים לשינוי כאמור, תוכל לבטל את חברותך בתכנית המנויים בהתאם לתנאי הביטול של התכנית המפורטים להלן. אנו נודיע לך לפחות 30 יום מראש על כל שינוי בתנאים אשר עשוי להשפיע על הזכויות והחובות שלך, אלא אם כן השינוי הוא לטובתך. במקרה בו השינוי הוא לטובתך, נבצע את השינוי באופן מיידי ונודיע לך עליו בתוך 30 ימים ממועד כניסתו לתוקף. גרסה מעודכנת של התנאים מפורסמת בכל עת באתר https://sodastream.co.il (״אתר החברה״)