חנות

ההשפעה שלנו

תוכניות הCO2 שלנו

5. סיום התקשרות

5.1 באפשרותך לבטל את חברותך בתכנית המנויים בתוך תקופת הביטול ובהתאם לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 והתקנות מכוחו ("חוק הגנת הצרכן"). לאחר תקופת הביטול כאמור בחוק הגנת הצרכן, באפשרותך לבטל את חברותך בתכנית המנויים ולקבל החזר מלא, בכל עת עד שני ימי עסקים לפני המועד שתואם לך לאספקת חבילת הצילינדרים הראשונה ו/או מוצרים נלווים, על-ידי מתן הודעה לסודהסטרים Customer-Service-IL@sodastream.com באחת מהדרכים הבאות: (א) באמצעות דוא"ל לכתובת (ב) פנייה טלפונית למוקד שירות הלקוחות (ג) באמצעות בקשת ביטול באתר החברה

5.2 כמו כן, לאחר אספקת חבילת הצילינדרים הראשונה ולאורך כל תקופת התכנית, באפשרותך לסיים את חברותך בתכנית בכל עת על ידי מתן הודעה לסודהסטרים באחת מהדרכים המנויות בסעיף 5.1 לעיל וכן באמצעות משלוח דואר רשום לכתובת עתיר ידע 1, כפר סבא במשרדי סודהסטרים ישראל בע"מ.

5.3 בכל פניה כאמור תידרש לציין את שמך, מספר ת.ז וכתובת הדואר האלקטרוני או מספר הטלפון עימם נרשמת לתכנית. ביטול החברות בתכנית המנויים ייכנס לתוקף בתוך שלושה ימי עסקים מיום שנמסרה הודעת הסיום כאמור לעיל ואם נמסרה באמצעות דואר רשום – בתוך שישה ימי עסקים מיום מסירתה והכל אם לא נקבת במועד מאוחר יותר בהודעת הביטול.

5.4 בהתרחשות כל אחד מהאירועים הבאים סודהסטרים תהא רשאית לסיים את חברותך בתכנית המנויים: (א) במקרה של הפרה של תנאי התכנית על ידך; (ב) ככל שאתה עוסק ו/או תעסוק בעתיד במשלח יד בלתי חוקי או הונאה של טובין ושירותים; (ג) במקרה בו לא ניתן לחייב את אמצעי התשלום אותו מסרת; (ד) במקרה בו סודהסטרים תפסיק לספק את שירותי ההחלפה לכלל לקוחותיה, ובלבד שסודהסטרים תספק הודעה מראש ובכתב של לפחות שלושים (30) יום על כוונתה לעשות כן.

5.5 עם סיום החברות בתכנית המנויים מכל סיבה שהיא, עליך להשיב לסודהסטרים את כל הצילינדרים שברשותך אשר התקבלו במסגרת תכנית המנויים (מלאים או ריקים) לא יאוחר משלושים (30) ימים לאחר מועד סיום ההתקשרות כאמור. לאחר קבלת הודעת הסיום על-ידך ותיאום מועד לביצוע השליחות, יאסוף שליח מטעמנו את הצילינדרים שברשותך. האיסוף יהיה על חשבון סודהסטרים, למעט במקרה בו הסתיימה חברותך בתכנית לאחר תקופת ביטול עסקה לפי חוק הגנת הצרכן, או במקרה בו סודהסטרים תסיים את חברותך בתכנית בהתאם לסעיף 4.4 (א) עד (ג) לעיל, שאז האיסוף יהיה על חשבונך. ככל שלא יושבו הצילינדרים החסרים כאמור, אנו נחייב אותך בסך עלות הצילינדרים כמפורט בסעיף 1.1 לעיל.

5.6 כל זכות אשר הייתה קיימת בתכנית המנויים במסלול הנבחר, תפקע בתום תקופת המנוי ולא תיצבר או תתווסף לתכניות מנויים חדשות אליהן אתה מצטרף.

5.7 ככל שתבחר לסיים את חברותך בתכנית במהלך תקופת מנוי כאמור ולאחר תקופת ביטול עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, או במקרה בו סודהסטרים תסיים את חברותך בתכנית כמפורט להלן, אנו נשיב לך את דמי המנוי בגין תקופת המנוי שלא נוצלה בניכוי הסכומים המפורט בסעיף זה להלן.
ניכוי בעת סיום ההתקשרות - מובהר, כי מוצרי סודהסטרים מסופקים לך במסגרת התכנית במחירי מבצע. על כן, ככל שקמה זכות להחזר על-פי סעיף זה, עם הסיום המוקדם של התכנית כאמור תחויב ו/או ינוכה מסכום ההחזר מחירם המלא (בשונה ממחיר המבצע) של כל המוצרים שסופקו לך במסגרת התכנית (לרבות צילינדרים, מכשיר סודהסטרים, בקבוקי הגזה וסירופים) על-פי המחירון לצרכן של סודהסטרים, כפי שיהיה בתוקף באותה עת. כמו כן ינוכה סכום השווה לסך עלות הצילינדרים החסרים, ככל שלא תחזיר לסודהסטרים צילינדרים ריקים בהתאם להוראות תנאים אלו. מובהר, כי מכשיר הסודהסטרים אשר סופק לך במסגרת התכנית לא יושב לסודהסטרים וייחשב כמכשיר שנרכש על-ידך כנגד התחייבות לתשלום הפרש העלות.

5.8 במקרה בו נידרש לבצע חיוב בהתאם להוראות סעיף 5.7 לעיל, סודהסטרים תחייב את אמצעי התשלום שמסרת בגובה ההפרש בין הסכומים ששולמו על-ידך עד למועד סיום התכנית לבין הסכום המלא שעליך לשלם עבור המוצרים שסופקו במסגרת תכנית המנויים ("דמי ביטול") או צילינדרים חסרים.

5.9 החיוב עבור צילינדרים חסרים ו/או דמי ביטול ו/או עבור כל תשלום אחר אותו תחוב לסודהסטרים במועד סיום ההתקשרות יבוצע על-ידי סודהסטרים בתום שישים (60) ימים מתום תקופת התכנית. סודהסטרים תשלח הודעה בכתב אודות החיוב כאמור.