חנות

ההשפעה שלנו

תוכניות הCO2 שלנו

מסירת מידע לצד שלישי

אתרי החברה לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתרים, ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית, אלא במקרים המפורטים להלן:

 • לספקי שירותים לצורך שליחת המוצרים לכתובת שסיפקת לנו (לדוגמה: לחברת המשלוחים);
 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר ואספקת המוצרים;
 • לצורך אספקת המוצרים/השירותים אותם רכשת באתר. כמו כן, במקרה שבו תשתתף בפעילות אחרת המשותפת לסודהסטרים ולצד שלישי, אז אפשר וגם הצד השלישי יחשף למידע הנוגע לגלישתך והשתתפותך בפעילות האמורה.
 • לספקי שירותים ו/או שלוחים מטעמה של סודהסטרים לצרכי תפעול, שיווק, מחקר, אבטחת מידע וכיו"ב;
 • בכל מקרה שסודהסטרים תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.
 • לרשויות המדינה או לצד ג' מכוח הוראות הדין.
 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך כאמור לצד שלישי.
 • במקרה שתפר ו/או תנסה להפר את תנאי השימוש באתר ו/או באיזה מהשירותים המוצעים בו, או במצב בו תפעל באתר ו/או בקשר אליו באופן הנחזה על ידי סודהסטרים כמנוגד לדין.
 • בכל מחלוקת, תביעה, טענה, דרישה או הליך משפטי, אם וככל שיהיו בינך לבין סודהסטרים.
 • לחברות קשורות של סודהסטרים, ובלבד שהן תשתמשנה במידע בהתאם למדיניות פרטיות זו.
 • באופן אנונימי לצורך איסוף מידע כללי או פרטני ו/או ניתוח מידע מצרפי וסטטיסטי עבור החברה על ידי צדדים שלישיים.

 

אם סודהסטרים או חברה קשורה שלה תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי או תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של הנהלת האתר ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.