חנות

ההשפעה שלנו

תוכניות הCO2 שלנו

דין וסמכות שיפוט

הדין החל על השימוש באתר, על רכישה באמצעותו ועל תנאי השימוש הוא הדין הישראלי בלבד, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת הדין הזר. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש ורכישה אלה, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבתי-המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.

תנאים אלה ממצים אל כל המוסכם בינך לבין סודהסטרים בקשר עם הזמנת מוצרים מהאתר והשימוש בו וכל הגנה או זכות שיעמדו לסודהסטרים מכוח תנאים אלה יחולו גם לטובת כל צד ג' אשר יפעיל את האתר מעטם סודהסטרים ועבורה כפי שיהיה מעת לעת.

בכל שאלה הנוגעת לאתר, למוצרים או השירותים המופיעים בו, הזמנות ובירורים, ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות וההזמנות של סודהסטרים באמצעות קישור לשירות הלקוחות או בטלפון 9880*.