חנות

ההשפעה שלנו

תוכניות הCO2 שלנו

תנאי שימוש ורכישה - אתר סודהסטרים

תנאי שימוש ורכישה באתר סודהסטרים

 1. כללי

אתר האינטרנט של סודהסטרים בכתובת www.sodastream.co.il  מספק מידע אודות מוצרי סודהסטרים והשירותים אותם היא מציעה ללקוחותיה (להלן: "האתר"). האתר מנוהל על-ידי חברת סודהסטרים ישראל בע"מ, ח.פ.510999410 (להלן: "סודהסטרים"), מרחוב גלבוע 2, לוד 7125604.

תנאים כלליים אלה מפרטים את תנאי השימוש באתר, לרבות בקשר עם רכישת והזמנת מוצרים ושירותים של סודהסטרים באמצעות האתר, ואת הזכויות והחובות של משתמשי האתר.

יש לקרוא תנאי שימוש אלו בקפידה שכן תנאים אלו יהוו הסכם מחייב בינך לבין סודהסטרים. בעצם השימוש באתר, לרבות בעת הזמנת מוצרים ו/או שירותים דרך האתר, אתה מעיד כי אתה מודע לתנאים הכלליים וליתר תנאי השימוש המצויים באתר בקשר עם המוצרים והשירותים המוצעים, לפי העניין, ובפרט לתנאי מדיניות הפרטיות של האתר (ביחד: "תנאי השימוש") וכי אתה מסכים להוראותיהם.

תנאי שימוש אלה מסדירים את השימוש באתר ובמוצרים ו/או השירותים ו/או התכניות המוצעות באתר בלבד, ויחולו בנוסף לתנאים והגבלות החלים על מוצרי סודהסטרים אשר מופיעים על גבי המוצרים.

תנאי השימוש יחולו בכל מקרה של שימוש באתר באמצעות כל סוג מחשב או כלי תקשורת אחר (לדוגמא טלפון סלולארי או מחשב נייד וכו'). חלקים מהאתר ומתנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בהם מופנה לכל המגדרים. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו לשם פרשנותו.

 1. שימוש באתר

השימוש באתר הינו לשימוש פרטי בלבד, ולא במטרה למכור את המוצרים ו/או השירותים המוצעים לצדדים שלישיים במכירה קבוצתית ו/או סיטונאית. שימוש מסחרי באתר או בכל חלק מהמידע המופיע בו יאפשר לסודהסטרים לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי כל דין כנגד השימוש המסחרי כאמור.

בכדי להשתמש באתר ולביצוע פעולות רכישה באתר עליך לעמוד בתנאים שלהלן ובעצם השימוש באתר הנך מצהיר כי מתקיימים לגביך התנאים הבאים:

 • תושב ישראל בן 18 שנים מלאות או יותר, הנושא תעודת זהות ישראלית רשמית, או אישיות משפטית מאוגדת, רשומה כדין בישראל וכשירה לפעול ולקבל על עצמה התחייבויות.
 • בעל תא דואר אלקטרוני (כתובת אי מייל) ברשת האינטרנט.
 • בעל כרטיס אשראי התקף ביום ביצוע הרכישה, ובלבד שהכרטיס מאושר לעסקאות במסמך חסר.
 • הלקוח נרשם לאתר בהתאם להוראות תקנון זה וכנדרש בטופס ההרשמה.

*היה הרוכש קטין (מתחת לגיל 18) או מי שאינו זכאי לבצע פעולות ללא אישור אפוטרופוס יראה השימוש באתר כמאושר על ידי האפוטרופוס והאפטרופוס יהא אחראי לתוצאות המשפטיות של הפעולות שנעשו באתר ו/או באמצעותו.

הנך רשאי להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד. אין להעתיק ו/או להשתמש ו/או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, פרסומים אלקטרוניים, פרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת. אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק. אין לקשר תכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (as is) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה באתר. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, לרבות במסגרת (Frame) גלויה או סמויה, ובכלל זה באמצעות כל תכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם באתר או מחזירים תכנים כלשהם ובפרט, פרסומות ותכנים מסחריים. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Robots Crawlers  וכדמה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר או להשתמש באמצעים כאמור במטרה ליצור לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

 1. תהליך הרכישה דרך האתר

ככל שהנך מעוניין לרכוש ולהזמין מוצרים ושירותים של סודהסטרים באמצעות האתר עליך להזין פרטים כנדרש בטופס ההרשמה (להלן: "פרטי הרכישה"). רק השדות שיסומנו כך במפורש אינם מחייבים מילוי. עליך למסור פרטים נכונים, מדויקים ומלאים על מנת למנוע ככל שניתן תקלה או עיכוב במשלוח. אתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת.סודהסטרים לא יעשו שימוש בפרטיך שלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.

ניתן לשלם באתר רק באמצעות כרטיסי אשראי. ניתן להתחרט ולבטל את ההזמנה ללא כל עלות כל עוד לא אושרה סופית. עם סיום תהליך ההזמנה, תבצע המערכת תהליך של קבלת אישור מחברת כרטיס האשראי לביצוע הרכישה. בהינתן האישור על ידי חברת האשראי הזמנתך תיחשב כניתנת לביצוע (להלן: "אישור סופי").

מבלי לגרוע מהאמור סודהסטרים תהיה רשאית למנוע ממך את הרכישה באתר וכן לבטל רכישות שנעשו, גם אם בעבר הזמנת מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר, באופן זמני או לצמיתות, בכל אחד מהמקרים הבאים, לפי שיקול דעתן הבלעדי:

 • אם בעת ההרשמה באתר מסרת פרטים כוזבים ו/או שגויים. מובהר בזאת כי הזנת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית וכי סודהסטרים תהיה זכאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי כל דין נגד משתמש אשר יגיש פרטים כוזבים כאמור; לרבות פנייה לערכאות בגין נזקים שנגרמו או שעלולים להיגרם לאתר, לסודהסטרים ו/או למי מטעמן.
 • אם כרטיס האשראי נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 • אם אתה חייב כספים לסודהסטרים או לחברות קשורות ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד לתשלום.
 • אם יהא חשד ממשי לכך שביצעת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העשויים לפגוע באתר ו/או בסודהסטרים ו/או בצדדים שלישיים (לרבות לקוחות, עובדים וספקים של סודהסטרים).
 • אם יהא חשד ממשי לכך שעשית שימוש לא חוקי באתר ו/או שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי ו/או במטרה לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד ביצועו של מעשה כאמור.
 • אם יהא חשד ממשי לכך שהפרת את תנאי השימוש ו/או תנאי כל שירות מקוון אחר המוצע באתר ו/או כל הסכם נוסף בינך לבין סודהסטרים ו ו/או מי מטעמן.
 • אירעה תקלה טכנית ו/או תקלה באמצעי התקשורת אשר מנעה או הייתה עלולה למנוע רכישה מסוימת.
 • אם חלה טעות בתיאור המוצרים, שירותים, תנאי השירותים/תנאי ההזמנה, תנאי המכירה ו/או פרטי הרכישה.
 • במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה, טרור, המונעים לדעת סודהסטרים את המשך המכירה, ביצועה, השתתפות בה ו/או מימוש ההזמנה.

הודעה על ביטול, הפסקה או מניעה כאמור תימסר לך וסודהסטרים תקיים את תוצאות הביטול בהתאם לדין.

 1. תשלום ותנאי תשלום

התשלום עבור המוצרים יתבצע באתר באמצעות כרטיס אשראי. עליך למסור את מספר כרטיס האשראי, תעודת הזהות של בעל הכרטיס, סוג הכרטיס ואת תוקפו. סודהסטרים שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי האשראי שונים או אמצעי התשלום אותם תכבד.

לאחר שהזנת את פרטי כרטיס האשראי יישלח אליך באמצעות הדואר האלקטרוני, אישור על קליטת פרטי הזמנתך. לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את סודהסטרים לספק את המוצרים שהזמנת וכל מטרתו להעיד כי פרטי ההזמנה נקלטו.

התשלום עשוי להיות כרוך בעמלות שונות שייגבו ממך על-ידי מפעילי שירות הסליקה או התשלום בהם תשתמש ובהתאם לתנאי השירות של אותם ספקים חיצוניים. אתה נושא באחריות הבלעדית לשאת בעמלות אלה, ככל הנדרש.

בכדי לוודא שפרטי כרטיס האשראי נמסרו בהסכמתך וידיעתך, סודהסטרים עשויה לאמת את השם, הכתובת והמידע האישי אשר סופק במסגרת הליך הרישום כנגד מאגרי מידע של צדדים שלישיים. בעת ביצוע בדיקות אימות אלו, פרטים אישיים שסופקו על ידך יימסרו לצדדים שלישיים אשר עשויים לשמור תיעוד של מידע זה והכל כפוף למדיניות הפרטיות.  הזמנתך לא תישלח עד לקבלת התשלום או אישורו, לפי שיקול דעתה של סודהסטרים. "יובהר בזאת כי ברכישת מכלי גז ("צילינדרים") ו/או מוצר המכיל צילינדרים, הבעלות נשארת של סודהסטרים והם נמסרים  לשימוש הצרכן תחת תנאי הרשיון בלבד בהתאם להוראות השימוש ". חבילת הצילינדרים הראשונה (או נוספת במקרה שבו סופק המוצר עם מיכל אחד או יותר) לא תישלח עד לגביית דמי המנוי עבור החודש הראשון.

אם יתברר שכרטיס האשראי שלך אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי, סודהסטרים רשאית ליצור אתך קשר לשם השלמת העסקה או ביטולה, אך איננה חייבת. אם השימוש בכרטיס האשראי אושר על-ידי חברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו, תימסר לך הודעה מתאימה על-כך וחשבונך יחויב בעלות השירות.

 1. המוצרים והשירותים

סודהסטרים מציעה למכירה מגוון רחב של מוצרים ושירותים. מחירי המוצרים המופיעים בסמוך לתיאור המוצרים כוללים מע"מ, ודמי משלוח. סודהסטרים שומרת את הזכות לשנות מעת לעת את מחירי המוצרים ואת תעריפי דמי המשלוח ולכן עליך לבחון היטב את המחיר הסופי שבסיכום ההזמנה כשהוא כולל את דמי המשלוח בטרם תשלח ההזמנה על ידך. אנו עושים מאמצים לדייק בתיאור מוצרינו ומתנצלים אם יימצא אי דיוק כלשהו בתיאור איזה מן המוצרים.

סודהסטרים רשאית לשנות בכל עת, לפי ראות עיניה, את היצע המוצרים והשירותים באתר. אשר על כן, מכירה של מוצר או שירות מסוים באתר אינה מבטיחה זמינות של אותו מוצר או שירות לצורך אותה הזמנה או בעתיד. סודהסטרים אינה מתחייבת להיקף, זמינות או מגוון של מוצרים ושירותים כלשהם, למעט ככל שמצוין במפורש לגבי אותו מוצר או שירות. כמו כן, סודהסטרים עושה כמיטב יכולתה להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, אולם יתכן כי חלק מהמוצרים יאזלו באופן בלתי צפוי. במקרה כזה, סודהסטרים תיצור איתך קשר באחד מאמצעי הקשר שסיפקת ואם הדבר ניתן תציע מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומה או מועד אספקה אחר. ככל שתקבל את הצעתנו, תתוקן הזמנתך בהתאם. אם תסרב, יבוצע זיכוי מלא בגין הפריט החסר ולא תידרש לשלם עבורו.

סודהסטרים רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות, הנחות וקופונים מסוגים שונים (בהתאם לתנאיו של כל קופון כפי שיתפרסמו באתר או על גבי הקופון עצמו). בכפוף להוראות כל דין, סודהסטרים רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, או לחדול מהשימוש בקופונים, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. אין באמור כדי לגרוע מזכותך להשתמש בקופונים או כרטיסי מתנה שטרם פקע התוקף שנקבע להם ובהתאם לסכום הנקוב בהם.

לתשומת ליבך: אין לך זכות קנויה ליהנות ממבצעים, הטבות והנחות באתר, אלא ככל והוקנתה לך זכות זו מכוח חברותך במועדון הלקוחות של סודהסטרים ובהתאם לתנאי חברות זו והמבצעים שהוצעו לך במסגרתו. כל שינוי בפרטי הזמנתך או במחירה, תהיה סיבתו אשר תהיה, יגרור אחריו בדיקה מחודשת של זכאותך למבצע, הטבה או הנחה. כך, לדוגמה, אם רכשת מוצר והיית זכאי לקבלת הטבה בגין רכישתו, אולם מוצר זה לא נמצא במלאי, לא תהיה זכאי לאותה הטבה; אם החלפת מוצר, שרכישתו לוותה במבצע, במוצר חלופי שאינו מזכה במבצע, לא תהיה זכאי להטבה שנלוותה לרכישת המוצר המקורי; אם סכום הזמנתך פחת בשל העובדה שמספר המוצרים שסופקו לך שונה מכפי שהזמנת, יכול שתישלל זכאותך למבצע, הנחה או הטבה שהיו מוקנים לך אלמלא פחת מחיר ההזמנה.

אנו נספק את המוצרים שהזמנת באתר לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שהמוצרים ו/או השירותים שהזמנת מצויים במלאי ובבעלותך כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסולקו בישראל וחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את עסקת הרכישה שביצעת. למרות האמור, מובהר כי ככל שחברת כרטיסי האשראי חסמה או הגבילה את החיוב, אנו לא נהיה חייבים לספק את המוצרים שהוזמנו ובמקרה זה ניצור עמך קשר, ונמנע מחיוב כרטיס האשראי. ככל שחויבת בטעות הנך מתבקש להודיע לנו ואנו נדאג לזיכוי מתאים.

בחישוב מועד האספקה לא ייחשבו שישי, שבת, וכן ימי חג ומועד וערביהם. סודהסטרים תעשה מאמצים סבירים לעמוד במועדי האספקה, אולם גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת סודהסטרים עלולים לגרום לעיכובים. כמו כן, ככל שהפרטים אותם תזין במסגרת פרטי הרכישה אינם מדויקים, אפשר שהזמנתך תוחזר לסודהסטרים על ידי השליח אולם גם אם לא חזרה וסופקה לכתובת שנמסרה על ידך ייחשב הדבר כאספקה של המוצר בהתאם להזמנתך. גם במקרה בו המוצר יוחזר לסודהסטרים ויישלח מחדש לכתובת מעודכנת שאת פרטיה תמסור לנו אתה תחויב במלוא תשלום דמי המשלוח, לכן, אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

 1. תמונות להמחשה בלבד

תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל,  וכיו"ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות. אין בכך כדי להטיל על סודהסטרים, או מי מטעמה, אחריות כלשהי.

 1. אחריות

סודהסטרים תצא ידי חובתה כלפיך עם מסירת המוצרים שהזמנת לכתובת המשלוח שמסרת בעת ביצוע ההזמנה. במקרה שרכשת מוצרים פגומים, זכותך היחידה היא להחליפם או לקבל את כספך בחזרה, כפי שפורט בתקנון זה. סודהסטרים לא תשא באחריות  לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם בשל איחורים באספקה או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו לך היו פגומים, אלא אם ארעו העיכוב או הפגם  בשל רשלנות מצדה של סודהסטרים. במקרה זה תהיה אחריות סודהסטרים מוגבלת לסכום השווה להזמנתך.

סודהסטרים לא תשא באחריות בגין כל נזק משימוש באתר ו/או מניסיון לשימוש כאמור, לרבות שימוש לצרכי הזמנת מוצרים ו/או שירותים, ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי סודהסטרים ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור. המידע מוצג באתר כפי שהוא (as is) וסודהסטרים ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או כל אחד אחר מטעמה לא יהיו אחראים להתאמת המידע לצרכיך והם אינם אחראים כלפיך בשל אי יכולתך לעשות שימוש במידע מכל סיבה שהיא. אתה תישא באופן בלעדי באחריות לאופן שבו אתה עושה שימוש באתר ובמידע המצוי בו.

סודהסטרים לא תהא אחראית על תוכנו ומהותו של המידע המוצג והמפורסם באתר שמקורו בצדדים שלישיים ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד סודהסטרים בשל כך. אתה מצהיר בזאת כי אתה יודע שהשימוש באתר כרוך בסיכונים רבים, בעקבות הטכנולוגיה ובגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות רשת האינטרנט.

 1. אחריות למוצרים

סודהסטרים עושה כמיטב יכולתה כדי לספק לך מוצרים איכותיים ובמועד. אם אתה סבור כי המוצרים שרכשת באמצעות האתר, או השירותים שקיבלת באמצעות האתר לוקים בדבר כלשהו, אנא פנה לשירות הלקוחות שלנו, בטלפון: 9880* וסודהסטרים תטפל בפנייתך מוקדם ככל שניתן. ניתן ליצור קשר עם סודהסטרים גם באמצעות טופס יצירת הקשר באתר, בדואר-אלקטרוני או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת, כפי שהדבר יהיה מפורט בגוף האתר מעת לעת.

 1. דברי פרסומת

ככל שמסרת את פרטיך באתר והסכמת לקבלת דיוור ישיר, סודהסטרים תהיה רשאית להציג ו/או לשלוח אליך בין אם באמצעות החשבון האישי, משלוח דואר אלקטרוני, פקס, מסרוני טקסט (SMS), עדכוני תוכן או כל אמצעי תקשורת אחר, דברי פרסומת אודות שירותים, מוצרים, מבצעים, חידושים של סודהסטרים, והכל בהתאם ובכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. באפשרותך להודיע בכל עת על סירובך לקבל דברי פרסומת ולחזור בך מהסכמתך, דרך כלל או מסוג מסוים, על ידי משלוח הודעת סירוב. הודעת הסירוב תינתן בכתב או בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת, לפי בחירתך. הדרך למשלוח הודעת סירוב תפורט גם בדבר הפרסומת שישלח על ידי סודהסטרים.

 1. פרטים אישיים ופרטיות המידע

הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה ישמרו במאגר המידע של סודהסטרים "מועדון השיווק הישיר של סודהסטרים" שמספרו: 583457, עליו חלות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 או במאגר אחר שאת פרטיו ניתן יהיה לקבל בכל עת (להלן: "מאגר המידע"). הסכמתך לתנאי שימוש אלו מהווה הסכמה להכללת המידע שמסרת במאגר המידע. לפי חוק, אינך מחויב למסור לנו פרטים אלו, אולם לא נוכל לטפל בהזמנתך בלעדיהם.

פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במאגר המידע או אצל סודהסטרים, ויעשה בהם שימוש לביצוע תשלום עבור הרכישה המבוקשת בלבד.

מערכת הסליקה של האתר תופעל על ידי חברה שפועלת על פי תקן אבטחה PCI DSS. הזנת הפרטים של כרטיס האשראי תבוצע דרך האתר ישירות למערכת שירותי הסליקה המאובטחת והפרטים לא יישמרו בכל מקום אחר.

שימוש בפרטיך האישיים יהיה בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו. סודהסטרים מכבדת את פרטיותך בעת השימוש באתר. הואיל ומדיניות הפרטיות יכלה להשתנות מעת לעת, מומלץ להתעדכן במסמך מדיניות הפרטיות מעת לעת.

 1. ביטול עסקה לפי חוק הגנת הצרכן

סודהסטרים פועלת בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, בכל הנוגע לביטולה של עסקת מכר מרחוק, החזרת מוצרים וביטול שירותים שהוזמנו. תוכל לבטל את העסקה ולהחזיר מוצרים כגון מכשירי סודה, קנקני בריטה, פילטרים, בקבוקי סודהסטסרים וכל ציוד משלים אחר שנמכר באתר, ובלבד שהחזרת את המוצר כשהוא שלם ולא ניזוק וסגור בעטיפתו או באריזתו המקורית. ללא תתאפשר החזרה של סירופים, שכן החזקתם של אלה ומשלוחם מחייבים שמירה קפדנית על תנאים מבוקרים.

בכפוף למפורט לעיל ולהלן, הנך – מבצע ההזמנה (ולא הנמען) רשאי להחזיר כל מוצר שרכשת מהאתר (כאמור, למעט משקאות וסירופים), באמצעות פנייה בכתב לסודהסטרים, עד 14 יום מיום שהתקבל בכתובת הנמען ולקבל זיכוי כספי תמורתו. עליך להחזיר את המוצר לסודהסטרים על חשבונך. עליך לצרף למוצר המוחזר את החשבונית שקיבלת, או העתק אישור ההזמנה שנשלח אליך בדואר אלקטרוני.

לאחר החזרת המוצר, תזוכה במחיר ששילמת עבורו. אם ביטול ההזמנה איננו עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שסודהסטרים מסרה לך לגביו, תהיה רשאית סודהסטרים לחייב אותך בדמי ביטול בשיעור של 5% מהמחיר, או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים. יובהר כי גם אם ביצעת ביטול הזמנה לפני שהמוצר התקבל בכתובת הנמען, תהיה רשאית סודהסטרים לחייב אותך בתשלום דמי ביטול כאמור.

לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית.

 1. הפרה ושיפוי

מבלי לגרוע מהוראות כל דין ותנאי שימוש אלו, אתה מחויב לשפות את סודהסטרים, עובדיה, מנהליה, או מי מטעמה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, כספי או לא כספי, לרבות כל הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, שייגרמו למי מהם (לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט), עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או פעולה אותה ביצעת בקשר עם האתר בניגוד להוראות הדין הרלוונטי.

בנוסף, תפצה ו/או תשפה את סודהסטרים, עובדיה, מנהליה, או מי מטעמה, בגין כל טענה, תביעה, דרישה, שתועלה כנגדה על ידי צד שלישי, כתוצאה משימוש שלך באתר או בכל הקשור בו.

 1. קנין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, מדגמים וסודות מסחריים, הנם רכושה הבלעדי של סודהסטרים, או של צדדים שלישיים שנתנו רשות לסודהסטרים להשתמש בהם.

לסודהסטרים זכויות יוצרים באתר ובכל הסימנים והסמלים המסחריים, לרבות הלוגו, המוצגים באתר זה, בין אם רשומים ובין אם לא, וכן , בסיס הנתונים של האתר, רשימת המוצרים, תיאור המוצרים, עיצוב המוצרים, נראות האתר ועיצובו הגרפי ("Look and Feel"), שם המתחם (Domain Name) של האתר וכיו"ב וכל תכן אחר הכלול באתר, לרבות קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו ("סימני המסחר"). חל איסור לעשות שימוש בסימני המסחר לכל מטרה שהיא ללא הסכמה מראש ובכתב של סודהסטרים.

השירותים המוצעים באתר וכל המידע הכלול בו הם רכושה של סודהסטרים ומוגנים על ידי חוק זכויות יוצרים. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות את המידע המופיע באתר או חלק ממנו, להציג בפומבי, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, להשכיר או לעשות כל שימוש מסחרי בכל חלק מן הנ"ל, ללא הסכמה מראש ובכתב של סודהסטרים, למעט במקרים של הורדה (download) לשימוש אישי. לא תעשה כל שינוי ו/או לא תסלף את המידע הכלול באתר או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות או מהימנות המידע או בכבודה או בשמה של סודהסטרים או מי מטעמה כבעל זכויות היוצרים בו.

אין לקשר ו/או להציג את האתר באתרים אחרים על גבי האינטרנט כ"אתר מקושר" מבלי לקבל את אישור סודהסטרים מראש ובכתב.

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות המוצרים ובעיצובם והשירותים המופיעים באתר או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של סודהסטרים מראש ובכתב.

 1. אבטחת מידע

המידע באתר מאובטח ומוגן לפי אמות מידה סבירות ומקובלות המתעדכנות מעת לעת, כמו כן, סודהסטרים מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי סודהסטרים, אין בהם ביטחון מוחלט. לכן, סודהסטרים אינה מתחייבות שהשירותים באתר ו/או המידע שיתקבל במסגרת השימוש באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

 1. קישורים ומידע פרסומי

במסגרת הביקור באתר יכול שיוצג בפניך מידע מסחרי-פרסומי. מקורו של מידע כאמור יכול שיהיה מסודהסטרים ו/או מצדדים שלישיים מטעמה. במקרים בהם מקורו של מידע זה מצדדים שלישיים, סודהסטרים אינה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע, לפיכך, בעשיית שימוש באתר הנך מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה בגין אובדן, הפסד או נזקים הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע אשר מקורו מצדדים שלישיים.

ככל שיש באתר קישוריות (לינקים) לאתרים אחרים שאינם מנוהלים ומופעלים על-ידי סודהסטרים, לא תשא סודהסטרים באחריות לתוכנם של אותם אתרים ולמידע המתפרסם בהם, לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו, או לכל פרט אחר הקשור בהם. סודהסטרים לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על תוכנם של האתרים שתגיע אליהם באמצעות האתר.

 1. מועדון הלקוחות, תכנית המנויים, מבצעים, הטבות והנחות

על מנת להצטרף למועדון הלקוחות או תכנית המנויים של סודהסטרים, יש למלא את הפרטים הנדרשים בטופס המתאים המופיע באתר. רוכש הצטרף למועדון הלקוחות יהיה זכאי, בהתאם למדיניות סודהסטרים, להטבות כגון: הנחות, עדכונים על מבצעים ואירועים מיוחדים, מתנות ועוד, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של מנהלת מועדון הלקוחות. טלפון לבירורים: 9880*.

תנאי ההצטרפות לתכנית המנויים, וכן פרטים נוספים ניתן למצוא בקישור הבא: תנאי חברות תכנית המנויים. יובהר כי תנאי שימוש אלו ותנאי חברות תכנית המנויים משלימים זה לזה, ואין באחד כדי לגרוע מהשני.

תנאי ההצטרפות למועדון, ההטבות המגולמות במועדון וכן פרטים נוספים ניתן למצוא בקישור הבא: מידע בנוגע לתקנון מועדון הלקוחות. יובהר כי תנאי שימוש אלו ותקנון מועדון הלקוחות משלימים זה לזה, ואין באחד כדי לגרוע מהשני.

 1. שינויים באתר והפסקת השירות

סודהסטרים רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר, כולם או חלקם, באמצעות פרסום גרסה מעודכנת באתר. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש הלקוח לקרוא פעם נוספת את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים עם מי מהתנאים אשר יחולו לפני כל פעולה באתר, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר. בכל עת תוכל לעיין בתנאים העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

סודהסטרים אינה מתחייבת לשמור על זמינות האתר ו/או זמינות תכני האתר. סודהסטרים תהיה רשאית להסיר את האתר מרשת האינטרנט ו/או לחסום את הגישה אליו, כולו או חלקו. הורדה ו/או חסימה כאמור יכול שתלווה במחיקת מלוא או חלק מהמידע האצור באתר. סודהסטרים עושה מאמץ לספק לך שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, סודהסטרים אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן באופן סדיר או ללא הפסקות, יהיה בטוח או ללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי- מורשית, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, בקווי ומערכות תקשורת, ולא יהיה באמור בכדי להטיל על סודהסטרים ו אחריות ו/או להקים זכות למשתמשי האתר.

 1. דין וסמכות שיפוט

הדין החל על השימוש באתר, על רכישה באמצעותו ועל תנאי השימוש הוא הדין הישראלי בלבד, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת הדין הזר. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש ורכישה אלה, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבתי-המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.

תנאים אלה ממצים אל כל המוסכם בינך לבין סודהסטרים בקשר עם הזמנת מוצרים מהאתר והשימוש בו וכל הגנה או זכות שיעמדו לסודהסטרים מכוח תנאים אלה יחולו גם לטובת כל צד ג' אשר יפעיל את האתר מעטם סודהסטרים ועבורה כפי שיהיה מעת לעת.

בכל שאלה הנוגעת לאתר, למוצרים או השירותים המופיעים בו, הזמנות ובירורים, ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות וההזמנות של סודהסטרים באמצעות קישור לשירות הלקוחות או בטלפון 9880*.