Back

הנורה בקנקן מהבהבת באדום למרות שהחלפתי פילטר

כדי לאפס את הנורה יש ללחוץ עליה לחיצה ארוכה עד שתהבהב בצבע ירוק, כפי שעשית בפעם הראשונה שהשתמשת בקנקן. יש לאפס את הנורה בכל פעם שמחליפים פילטר בכדי שהספירה

.תחל מחדש